Ochrona pracowników migrujących

Ochrona pracowników migrujących

Prawo unii europejskiej określa jakie wymogi powinno spełniać przedsiębiorstwo, by legalnie funkcjonować na rynku pracy. Dozwolone są działania takie jak rejestracja spółek offshore, które pomagają w uniknięciu podatku. Stawiane są jednak wymagania dotyczące kwestii społecznych.

Zasady wiążące dla państw Unii Europejskiej

rejestracja spółek offshoreWraz ze stworzeniem Unii Europejskiej powszechne stało się zjawisko takie jak rejestracja spółek offshore. Nierzadko przedsiębiorcy decydują się na kroki takie jak przeniesienie firmy do innego kraju członkowskiego lub delegowanie pracowników. Istnieje szereg zasad chroniących ich prawa. Obowiązuje zasada traktowania pewnych okoliczności lub wydarzeń mających miejsce na terytorium innego PC tak jakby miały one miejsce na terytorium państwa, którego ustawodawstwo ma w danej sytuacji zastosowanie. Nie powinna kolidować z zasadą sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia, pracy na własny rachunek lub zamieszkania spełnionych na podstawie ustawodawstwa innego państwa z okresami spełnionymi na podstawie ustawodawstwa właściwego państwa członkowskiego. Takie zasady tyczą się też działań takich jak rejestracja spółek offshore. Niezbędne jest poddanie osób przemieszczających się systemem zabezpieczenia społecznego tylko jednego państwa. W tym celu nawet w przypadku zdarzenia takiego jak rejestracja spółek offshore znajduje tutaj zastosowanie zasada sumowania okresów ubezpieczeń.

Zauważamy więc, że wobec koordynacji zasad państwa członkowskie mają gwarantować, że osoby przemieszczające się we wspólnocie oraz osoby pozostające na ich utrzymaniu zachowują prawa i korzyści już nabyte. Cele te muszą być osiągane w szczególności poprzez sumowanie wszystkich okresów branych pod uwagę na podstawie ustawodawstw różnych krajów.